مخالفت ها و حمایت های کنگره با توافق جامع اتمی

05 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

با توجه به حدود دو هفته مانده به تصمیم آری یا خیر کنگره آمریکا که اکثریت کرسی های آن در اختیار جمهوریخواهان مخالف توافق جامع اتمی ایران است، مرور مقالات روزنامه های آمریکایی را به این امر اختصاص داده ایم. گزارش فرهاد پولادی