نگاهی به مطبوعات: رویکرد متفاوت اروپا و آمریکا در برابر ایران

28 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رویکرد متفاوت اروپا و آمریکا در برابر ایران، وضعیت آزادی های مدنی در ترکیه و چشم انداز یک نظم نوین جهانی موضوع سه مقاله در بلومبرگ، گاردین و ایندپندنت است.