نگاهی به مطبوعات: بحران آب میان ایران و افغانستان از نگاه گاردین

02 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

احتمال تبدیل سوریه به جبهه جنگ جدیدی علیه اسراییل، درخواست ریاض از دولت ترامپ، و بحران آب میان ایران و افغانستان موضوع سه مقاله در یدیوت آحرونوت، نیوزویک و گاردین است.