نگاهی به مطبوعات: واکنش به صدور حکم اعدام برای یک ایرانی مقیم سوئد

03 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

واکنش به صدور حکم اعدام برای یک ایرانی مقیم سوئد از سوی قوه قضاییه ایران، سیاست تغییر رژیم و سیاست محدود کردن برنامه هسته ای ایران، و توان زیردریایی های ایران موضوع چهار مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.