نگاهی به مطبوعات: پیامد به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسراییل

16 آذر 1396