بررسی مطبوعات: حمایت عبادی از تغییر رژیم در ایران

17 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

سرنوشت برجام، حمایت شیرین عبادی از تغییر رژیم در ایران، روابط آمریکا و کشورهای منطقه خلیج فارس و ابهام در آینده اوپک موضوع چهار مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.