نگاهی به مطبوعات: اجلاس اوپک

01 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

اجلاس اوپک، خروج شرکت های نفتی خارجی از ایران و فشار کنگره برای جلوگیری از دسترسی ایران به نظام مالی بین المللی موضوع چهار مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.