نگاهی به مطبوعات: نظر وزیر خارجه آمریکا درباره نقش ایران در سوریه

08 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نظر وزیر خارجه آمریکا درباره نقش ایران در سوریه، گفته های وزیر انرژی آمریکا در باره تحریم نفتی ایران، استراتژی هند در قطع خرید نفت از ایران و نقش وزیر اطلاعات ایران در سرکوب و بازداشت موضوع چهار مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.