نگاهی به مطبوعات: بستن حساب کاربران مشکوک دستگاههای اطلاعاتی ایران

31 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بستن حسابهای کاربران مشکوک دستگاههای اطلاعاتی ایران در فیسبوک و توئیتر به خاطر نشر خبرهای جعلی، حضور مجید قربانی در داگاه به عنوان عامل حکومت ایران با اتهام توطئه و نقض تحریمها، و بحران بی آبی در خوزستان، از مطالبی ست که در رسانه های انگلیسی امروز مورد بحث قرار گرفته اند.