نگاهی به مطبوعات: چالش های سفر آسیایی رییس جمهوری آمریکا

15 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

چالش های سفر آسیایی رییس جمهوری آمریکا، اهمیت نقش وزارت خرانه داری آمریکا در مقابله با تهدیدهای امنیت ملی و تشدید کم سابقه تنش میان ایران و عربستان سعودی موضوع چهار مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.