مایکل پریجنت: آموزش نیروهای امنیتی افغان شامل اقوام ازبک و تاجیک بوده است

21 تیر 1397