پرده آخر از صفحه آخر | یک آخوند: به پیغمبر گفتند فارس‌ها رئیس زن دارند گفت رستگار نمی‌شوند

26 مرداد 1398