هیجان کارآفرینان از سرمایه‌گذاری در بازار ماری‌جوانا

21 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

اخیرا بازار ماری‌جوانا توجه بسیاری از کارآفرینان را به خوب جلب کرده، محصولی که تنها در هشت ایالت آمریکا و فقط بصورت تفریحی، قانونی شده است.