پاپ بر از سرگیری گفت و گو میان کشورهای متخاصم تاکید کرد

02 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پاپ فرانسیس در سخنرانی در کنگره آمریکا بر اهمیت از سر گیری دیالوگ در برقراری مناسبات میان ملت هائی تاکید گذاشت که سالها با یکدیگر خصومت و دشمنی داشته اند.