پایکوبی و رقص شمشیر در مراسم استقبال از پاپ فرانسیس در بغداد

15 اسفند 1399