الیوت آبرامز مسئول تیم مسائل ونزوئلا در وزارت خارجه آمریکا شد

26 ژانویه 2019