جهان در آستانه ریشه کنی فلج اطفال

11 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یونیسف؛ صندوق کودکان سازمان ملل متحد می گوید، جهان در آستانه ریشه کنی پولیو یا فلج اطفال است،این در حالی است که این بیماری صدها هزار کودک را در قرن بیستم، معلول کرد یا به کام مرگ فرستاد.گزارش شیده رضایی