هنر چهره نگاری همچنان امید کارآگاهان پلیس برای یافتن مظنونان فراری است

20 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پلیس گاه برای یافتن یک مظنون به جرم دچار مشکل می شود زیرا توضیح شاهدان در مورد چهره شخص با چهره بسیاری دیگر که در نزدیکی محل وقوع جرم بودند مطابقت می کند. در چنین مواردی هنرمندان چهره نگار پلیس می توانند تصویری را خلق کنند که یافتن شخص مظنون را ممکن می سازد.