پنجاهمین سال اصلاحات ارضی

29 اسفند 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در سال ۱۳۴۱ دولت ایران زمین های کشاورزی را میان روستایئان تقسیم کرد. این اقدام در تاریخ معاصر به اصلاحات ارضی معروف است و از سوی محمد رضا شاه پهلوی انقلاب سفید نامیده شد. هنوز بسیاری معتقدند که اصلاحات ارضی تاثیر گسترده ای بر روند گذار ایران داشته است. این گزارش به مناسبت پنجاهمین سال اصلاحات ارضی به پیامدهای اقصادی ، اجتماعی و سیاسی آن پرداخته است.