پناهجويان ايرانی در خارج از کشور

09 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

کياندخت دختر پناهجوی دوازده ساله ايرانی در کمپ پناهجويان در نروژ پنج سال است که منتظر پاسخ مثبت از سوی مقامات نروژی است مبنی بر درخواست وی برای پناهندگی.