پليس شاعر در تگزاس

08 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بسیاری از ماموران پلیس کتاب هایی نوشته اند که در مورد حرفه شان بوده ولی بندرت می توان کسی در این حرفه را یافت که شاعر بوده و به دریافت جایزه نائل شده باشد. ولی زنی در هوستون تگزاس توانسته نه تنها در حرفه خود به عنوان یک پلیس بلکه نوشتن اشعار زیبا موفق شود.