چند کشور استفاده از بوئینگ ۷۳۷ را متوقف کردند؛ بوئینگ می گوید این هواپیما امن است

21 اسفند 1397