بخشی از برنامه «خط قرمز»/ رضا پیرزاده: تشکیل «شورای ملی ایران» یک خواست از سوی نیروهای داخل ایران بود

28 فروردین 1397