پیوند سلول‌های بنیادی انسان به جنین خوک، برای تولید اندام‌هایی مثل قلب و کبد

14 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آمریکا، دانشمندان انیستیتوی سالک کالیفرنیا، موفق شدند برای نخستین بار، سلول های بنیادی انسان را به جنین خوک پیوند بزنند. آنها می گویند این موفقیت، گام مهمی در جهت تولید اعضای حیاتی انسان از جمله کبد و قلب و کلیه در حیوانات است. گزارش شیده رضایی