بررسی اولیه: واکسن فایزر ممکن است تاثیر کمتری بر کرونای جهش یافته داشته باشد

24 فروردین 1400