نشست موسسه هادسن/ پترائوس: آنهایی که به دنبال تبدیل سوریه به لبنان هستند، صلح عراق را نمی خواهند

02 آبان 1396