نسل جدید حسگرهای پیشرفته در خدمت سلامت شهروندان

22 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بشر با کمک فناوری حسگرهای پيشرفته به راحتی می تواند بر طيف وسيعی از منابع مورد استفاده خود، از آب و هوا گرفته تا انرژی های مصرفی کنترل و تسلط بيشتری پيدا کند و آنها را با کيفيت بهتری به خدمت خود درآورد.