نسل جدید حسگرهای پیشرفته در خدمت سلامت شهروندان

12 می 2018
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

بشر با کمک فناوری حسگرهای پيشرفته به راحتی می تواند بر طيف وسيعی از منابع مورد استفاده خود، از آب و هوا گرفته تا انرژی های مصرفی کنترل و تسلط بيشتری پيدا کند و آنها را با کيفيت بهتری به خدمت خود درآورد.