سخنگوی پنتاگون آمادگی آمریکا برای مقابله با هرگونه تلاش ایران در بستن تنگه هرمز را شرح داد

16 مرداد 1397