معاون رئیس جمهوری آمریکا: اعلام رسمی اورشلیم به عنوان پایتخت یک وعده هفتادساله بود

02 بهمن 1396