پنجاه و هفت سالگی سپاه صلح آمریکا

12 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

سپاه صلح آمریکا پنجاه و هفت ساله شد. سپاهی متشکل از جوانان داوطلب دانشگاه رفته آمریکائی با ماموریت کمک رسانی های بشر دوستانه در دیگر کشورهای جهان.