شبکه پرداخت بانکی "شتاب" ایران به "پی‌منت وال" آمریکا پیوست

26 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

به گزارش «اپز ورلد» پس از اجرای برجام، اکنون به نظر میرسد که با پیوستن شرکت پرداخت های الکترونیکی شتاب به شرکت اینترنتی آمریکائی «پی منت وال» یکی دیگر از موانع تجاری جمهوری اسلامی ایران در زمینه امور مالی با سایر کشورهای جهان فروریخته است.