پایان نخستین روز اجلاس تغییرات اقلیمی و احساس سرخوردگی دبیرکل سازمان ملل؛ گزارش بهنام ناطقی

12 آذر 1398