نظر پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا درباره تاثیرگذاری تحریم ها بر کشورهای سرکش

08 فروردین 1397