پاتریک کلاسون: رهبر رژیم ایران از مذاکره بدش می آید و در حال حاضر به مذاکره فکر نمی کند

30 اردیبهشت 1398