گزارش از تخریب مغازه ها در خیابان شانزه لیزه پاریس در حاشیه اعتراض جلیقه زردها

02 فروردین 1398