آشپزان مهاجر: کشک بادمجان و کوکو سبزی در پاریس

05 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رشید نوروزی، سر آشپز ایرانی با چند آشپز دیگر، که جملگی مهاجر هستند، سعی دارند توجه ها را در پاریس به آشپزی خود جلب کنند.