یک هنرمند فلسطینی داستان‌های واقعی از اورشلیم را دستمایه نمایشنامه خود قرار داده است

19 اسفند 1397