برق رسانی به روستاهای دورافتاده فلسطینی با ژنراتورهای بیوگاز اسرائیلی

08 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

روستاییان فلسطینی که در مناطق دورافتاده، بدون گاز، برق و خدمات در کرانه باختری رود اردن زندگی می کنند، اکنون با استفاده از ژنراتورهای بیوگاز اسرائیلی، به انرژی پاک دسترسی پیدا کرده اند.