پاکستان مناسبات با آمريکا، ناتو و ایساف را بازبینی می کند

07 آذر 1390