پاکستان برای حمله به مخفيگاه های شبه نظاميان طالبان در وزيرستان شمالی آماده می شود

26 مرداد 1391