حضور پر رنگ زنان و اقلیت ها در انتخابات اخیر پاکستان

04 مرداد 1397