نوجوان پاکستانی که دست ندارد، اما رویاهای بزرگ دارد

31 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عایشه تنظیم خبرنگار صدای آمریکا از زندگی یک نوجوان پاکستانی گزارش می دهد که برغم ناتوانی جسمی روحیه خود را حفظ کرده و بر زندگی خود چیره شده است بویژه در کشوری که امکانات رفاهی برای ناتوانان جسمی و روانی وجود ندارد.