پاکستان پناهنگاه های عوامل القاعده را بمباران کرد

08 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صدها خانواده پاکستانی از منطقه قبیله نشین نزدیک مرز آن کشور با افغانستان می گریزند. اخیرا نیروی هوائی پاکستان پناهنگاه های عوامل القاعده در شمال آن کشور را بمباران کرد. گزار ش از علی نژادی.