محصولات ارگانیک در ایران

06 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

هفتمین دوره جشنواره فرآورده های ارگانیک در محل نمایشگاه تخصصی شهرداری تهران برگزار شد. شماری از سازمان های مردم نهاد مدافع محیط زیست به صورت داوطلبانه با این جشنواره همکاری کردند تا برای بازدیدکنندگان از فواید فرآورده های ارگانیک بگویند. گزارشی در برنامه خیابان زندگی.