تقدیر از "اوپرا وینفری"در موزه ملی آمریکائیان آفریقائی تبار واشنگتن

26 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

موزه ملی آمریکائیان آفریقائی تبار در شهر واشنگتن نمایشگاه جدیدی را به تقدیر از دستآورهای هنری "اوپرا وینفری" یکی از معروفترین هنرمندان سیاهپوست آمریکا اختصاص داده است.