تایید حکم ده سال زندان امید کوکبی در شعبه هم ارز

18 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هادی قائمی ، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در گفتگو با کوروش صحتی در بخش فارسی صدای آمریکا اصرار به زندانی کردن امید کوکبی را نشانگر وجود فشارهای سیاسی وامنیتی در صدور احکام قضایی در چنین پرونده هایی دانست .