دیدبان حقوق بشر درباره امید کوکبی بیانیه صادر کرد

03 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

سازمان دیدبان حقوق بشر از مقامات ایران خواسته است تا اطمینان حاصل کنند امکانات مناسب درمانی در اختیار امید کوکبی گذاشته شده است. این سازمان گفته فقدان درمان کافی، درد و رنج زندانیان سیاسی را افزایش داده است.