مشعل المپیک ریو به سوئیس رسید

10 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مشعل فروزان المپیک امروز در مسیر طولانی انتقال آن به محل برگزاری بازی های تابستانی ریودوژانیروی برزیل به مقر اروپائی سازمان ملل متحد در ژنو سویس رسید. مشارکت و حضور یک گروه از ورزشکاران پناهجو در مسیر سفر این مشعل مظهری از امید برای پناهجویان در سطحی جهانی توصیف شده است.