اولیویا انوس: رهبران آمریکا و کره شمالی در نشست هانوی نیازمند دستیابی به نتایج ملموس هستند

08 اسفند 1397