تداوم کاهش قیمت نفت با وجود تنش بین ایران و عربستان سعودی

17 دی 1394